Go Back   Sudan.Net Discussion Board - SDB - . > General Discussion Board > General Discussion -

    

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 21-Feb-07, 09:07   #101
Major Contributor
 
's Avatar
 

Join Date: Apr 2006
Posts: 2,125
Default

Quote:
Originally Posted by æÏÇÍãÑÚíä View Post
ÍÈíÈß Çä ÈÇÚß ÑÎíÕ íÈÞí ãÇåæ ÍÈíÈß

ÇÍÓä áãáã ÌÑÇÍß æÇÑÖí Èíåæ äÕíÈß

íÇãÇ ÝæÞ Ôæß ÑÞÏäÇ ÞáäÇ ÇáÊÕíÈæ ÊÕíÈß

ÝÇÊ áí Öá Îãíáæ ÎáÇß ãæÇáí áåíÈß
áæ ÈÇÚß íÈÞì ÍÈß ÌÇäÈæ æÇÍÏ ÈÓ ØÑíÝß
ÇÈÞì æÇÚì æÇÚÑÝ ÌæÇÈ ÓÄÇáß ÞÈá ÇáÌÑÇÍ ÊÕíÈß
ÇáÔæß Èíåæä áæ ÚÇÑÝ ÇÎÑÊæ ÏÑíÈß
æáæ äÓÇß Òæáß ÇÎíÑáß ÊÖÇÑì áåíÈß
æÍÇÐÑ ãä äÇÑ ÇáÛÑÇã ãÇÊÕíÈß
ÊÊÍÑÞ ÈÑÇß æÈÇßÑ íáÞì ÛíÑß
__________________To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
 is offline               Reply With Quote               
Sponsored Links
Old 21-Feb-07, 09:12   #102
kafinol
Moderator
 
kafinol's Avatar
 

Join Date: Jul 2002
Location: KSA
Posts: 9,859
Send a message via Yahoo to kafinol
Default

Quote:
Originally Posted by æÏÇÍãÑÚíä View Post
ÓÞíÊß ÒáÇá ãä ÈÑÏ ÇáæÑíÏ ÇáÌæøå

ÚÕÑÊ ÇáÞáÈ ãÌÏæÚ æÈÇíÊ ÇáÞæøå

ÊÇÑíß íÇÇáÚÏíá ÊÍÝÑ ÊÒíÏ Ýí Çáåæøå

ßÇä åÇä ÇáÑíÏ Úáíß ÇÍÓÈ ÍÓÇÈ ÇáÎæøå

æÇááå ÃáãÊäí ÌÏÇð ÈåÐÇ ÇáßáÇã ...
æÏ ÇÍãÑ Úíä ÈÇááå ããßä íÍÕá ãËá åÐÇ¿¿¿

ãÍÑæÞ ÇÈæ ÇáÏäíÇ ÐÇÊæ íÇ ÃÎí .....
__________________


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
kafinol is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 09:22   #103
Golden Member
 

Join Date: Jun 2003
Location: somewhere on the earth
Posts: 5,622
Default

Quote:
Originally Posted by kafinol View Post
æÇááå ÃáãÊäí ÌÏÇð ÈåÐÇ ÇáßáÇã ...
æÏ ÇÍãÑ Úíä ÈÇááå ããßä íÍÕá ãËá åÐÇ¿¿¿

ãÍÑæÞ ÇÈæ ÇáÏäíÇ ÐÇÊæ íÇ ÃÎí .....

ÇáÏäíÇ Ïí íÇßÇÝíäæá ÇÎæí ÇãÇäÉ ãÇÊæÑíß...ÝÕæá ÊÖÍøß æÝÕæá ÊÈßí æÝÕæá ÊÎáíß áÇß ÖÇÍß æáÇß ÈÇßí.
__________________
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 10:12   #104
Major Contributor
 

Join Date: Dec 2005
Posts: 2,303
Default

æÏ ÇÍãÑ Úíä

ÇäÇ ÈÊÇÈÚ ÈæÓÊÇÊß ãä ØÞ ØÞ ááÓáÇã Úáíßã

ÈÚÌÈäí ÇáßáÇã ÌÏÇ

ÈÓ Ôäæ

ãÇ ÈÚÑÝ ÇÞæá Òíæ

__________________


..
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 10:27   #105
Golden Member
 

Join Date: Jun 2003
Location: somewhere on the earth
Posts: 5,622
Default

Quote:
Originally Posted by ÛáÈÇæíÉ View Post
æÏ ÇÍãÑ Úíä

ÇäÇ ÈÊÇÈÚ ÈæÓÊÇÊß ãä ØÞ ØÞ ááÓáÇã Úáíßã

ÈÚÌÈäí ÇáßáÇã ÌÏÇ

ÈÓ Ôäæ

ãÇ ÈÚÑÝ ÇÞæá Òíæ

ãÑÍÈ Èíß íÇÛáÈÇæíÉ æäæÑÊ ÇáÏÇÑ

íÔÑÝäÇ ÌÏÇ Çäß ÊÊÇÈÚí ãÚÇäÇ æäßæä ÓÚÏÇÁ ÌÏÇ ÌÏÇ áæ ÔÇÑßÊí ãÚÇäÇ...ÍÈÉ ÍÈÉ æÊáÞí ÑæÍß ÇÊÚáãÊ áÛÊäÇ...ÇáÈäíÇä ãä ØæÈÉ

ãÑÍÈ Èíß ÇáÝ æÊÓáãí
__________________
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 11:41   #106
NADOSH
Moderator
 
NADOSH's Avatar
 

Join Date: Feb 2004
Posts: 40,469
Default

Quote:
Originally Posted by Ï.ÌæØå View Post
ÇáæÏ æÇáÍäÇä æÎÇíÝíä ãä ÇáÔÇßæÔ
ÇáÚåÏ ÇáÞÏíã íØáÚ ßáÇã ãÈÔæÔ
ÊÊßÓÑ ÞáæÈäÇ äßÊÈ ÞÕíÏ ãÑÔæÔ
ÊÊÈÇßí ÔÌæäÇ æÊÑÏ Úáíå äÏæÔ

ÔÌæäÇ ãÇ ÊÊÈÇßí ÍÕá ÇáÍÕá æÞáæÈäÇ ãÇ ÈÊäÓÇßí

ÇáÑíÏ ÇáÌãíá æÇáÍÈ ÇáÇÕíá æÇáÏäíÇ ãÇÔÉ æÑÇßí

ÊÖÍß áíß ÏæÇã ÔÇíáÉ ÇáØíÈÉ ãä ÌæÇßí

ßáÇã Ìãíá ãæÒæä ÇáÇ ÇáÍÞíÞÉ æÌÚ ÇáÞáÈ ÖÑÇßí

,
__________________


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
NADOSH is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 11:48   #107
NADOSH
Moderator
 
NADOSH's Avatar
 

Join Date: Feb 2004
Posts: 40,469
Default

Quote:
Originally Posted by ãßÇÑã View Post
ÏÑÈ ÇáÑíÏÉ íÇ äÏæ ÈÏÇíÊæ ÈÍÑ äåÇíÊæ ÓÑÇÈ åÏíßÇ ÞÏÇãß

æáíáåÇ Øæíá Ç ßÇä ÃÕÈÍ ÊÒæÑß ÕÇÍíÉ ÃÍáÇãß
æßÇä ÞáÊí ÇáÊæÈÉ æÏÑÊí ÇáÑÌÚÉ ááÏäíÇ, ÊÍÕáí ÈÇÞí ÃíÇãß

ÎØæÊß ÝæÞ ÌãÑ ÊãÔíåÇ æÛÕÈÇð Úäß ÊÑÌÚ Èíßí ÃÞÏÇãß

ÈÍÑ ÇáÑíÏ ÛÑíÞ ãßÇÑã ÚÇíÒ ÇáÈÚÑÝ ÇáÚæã

æÓÑÇÈ ÇáÑíÏ Ìãíá ÍÊí ÇáØÑíÞ ãÚáæã

ÇáÑíÏ ãÇÝíåæÇ ÊæÈÉ ÍÊí áæ ÇáÞáíÈ ãáãæã

æÇáÌãÑ ÔåÏ ÇáÑíÏ æÇÞÏÇãæÇ ÏíãÉ äÌæã

,
__________________


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
NADOSH is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 11:56   #108
NADOSH
Moderator
 
NADOSH's Avatar
 

Join Date: Feb 2004
Posts: 40,469
Default

Quote:
Originally Posted by æÏÇÍãÑÚíä View Post
íÇØíÑ Ôä ãÔíÊ Óáã Úáí ÇáÈäÑíÏÇ

Ýí ÈáÏÇð ÈÚíÏ ÇÊæÇáí ØÇá ÊäåíÏÇ

Þæá áíåÇ ÇáÈÑíÏß ÇáÒÇÆáÉ ÖÇÞ ÊäßíÏÇ

ßá ãÇ íÔÏ ÇáÑÍÇá ÇáÒÇãáÉ íßÊÑ ßíÏÇ

ÇáØíÑ æÕá ÌÇÈ ÇáÓáÇã ãä ÛÇáí

ÞÇá ÇáÙÑæÝ ãÇÑÖÊ Èí ÊæÇáí

Þæá áíåæ íÇ ÇáãÑíæÏ ÈáÏÇ ÞÕæÑæÇ ÚæÇáí

ãÇ ÈíÈÚÏ ÞáíÈ áæ Óßä Ýí ÇáÈÚíÏ ÇáÚÇáí
__________________


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
NADOSH is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:10   #109
Crown Member
 
's Avatar
 

Join Date: Mar 2002
Location: KSA Khobar
Posts: 16,356
Default

Quote:
Originally Posted by æÏÇÍãÑÚíä View Post
ÓÞíÊß ÒáÇá ãä ÈÑÏ ÇáæÑíÏ ÇáÌæøå

ÚÕÑÊ ÇáÞáÈ ãÌÏæÚ æÈÇíÊ ÇáÞæøå

ÊÇÑíß íÇÇáÚÏíá ÊÍÝÑ ÊÒíÏ Ýí Çáåæøå

ßÇä åÇä ÇáÑíÏ Úáíß ÇÍÓÈ ÍÓÇÈ ÇáÎæøå
ÓÞíÊß ÔåÏ ãä ãáßÉ ÇáãáßÇÊ
æÛØíÊß ãä Úíæä ÇáÍÇÓÏíä æÇáÍÇÓÏÇÊ
ÊÇÑíß íÇ ÇáÈÎíáÉ Ûíãß ÛÔÇäÇ æÝÇÊ
æßÊ åÇä ÇáÑíÏ Úáíß ÚÔãäÇ Ýí ÇáÌäÇÊ
__________________

**
**
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:10   #110
Golden Member
 

Join Date: Jun 2003
Location: somewhere on the earth
Posts: 5,622
Default

ÇäÊÍ íÇ ÌÑÍ Çä ÔÇÇááå ÊÈ ãÇÈÑíÊ

æÇÑÏÍ íÇÞáÈ ÇÏÝÚ Êãä ÓæíÊ

ÞáäÇáß ÒãÇä ãÇ ÊßÊøÑ ÇáÎÈøíÊ

ÇááíáÉ ÇäÍÑÞ ÈäÒíä äÞÔ ßÈÑíÊ
__________________
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:12   #111
Crown Member
 
's Avatar
 

Join Date: Mar 2002
Location: KSA Khobar
Posts: 16,356
Default

Quote:
Originally Posted by NADOSH View Post
ÇáØíÑ æÕá ÌÇÈ ÇáÓáÇã ãä ÛÇáí

ÞÇá ÇáÙÑæÝ ãÇÑÖÊ Èí ÊæÇáí

Þæá áíåæ íÇ ÇáãÑíæÏ ÈáÏÇ ÞÕæÑæÇ ÚæÇáí


ãÇ ÈíÈÚÏ ÞáíÈ áæ Óßä Ýí ÇáÈÚíÏ ÇáÚÇáí
ÔÛá æÇááå íÇ äÏæÔ íÏíß ÇáÚÇÝíÉ
__________________

**
**
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:13   #112
Crown Member
 
's Avatar
 

Join Date: Mar 2002
Location: KSA Khobar
Posts: 16,356
Default

Quote:
Originally Posted by æÏÇÍãÑÚíä View Post
ÇäÊÍ íÇ ÌÑÍ Çä ÔÇÇááå ÊÈ ãÇÈÑíÊ

æÇÑÏÍ íÇÞáÈ ÇÏÝÚ Êãä ÓæíÊ

ÞáäÇáß ÒãÇä ãÇ ÊßÊøÑ ÇáÎÈøíÊ

ÇááíáÉ ÇäÍÑÞ ÈäÒíä äÞÔ ßÈÑíÊ


íÓÊÇåá
__________________

**
**
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:20   #113
mustafaothman
Moderator
 
mustafaothman's Avatar
 

Join Date: Oct 2005
Location:
Posts: 13,496
Default

Quote:
Originally Posted by æÏÇÍãÑÚíä View Post
ÇäÊÍ íÇ ÌÑÍ Çä ÔÇÇááå ÊÈ ãÇÈÑíÊ

æÇÑÏÍ íÇÞáÈ ÇÏÝÚ Êãä ÓæíÊ

ÞáäÇáß ÒãÇä ãÇ ÊßÊøÑ ÇáÎÈøíÊ

ÇááíáÉ ÇäÍÑÞ ÈäÒíä äÞÔ ßÈÑíÊ

ßá ãÇ ÇÞÑÇ áíß íÇ æÏ ÇÍãÑ Úíä
ÇÒÏÇÏ ÇÚÌÇÈÇ ÈÞáãß
æÇäÍäí ÇãÇã åÇãÊß
íÇ ãÈÏÚ
Èßá ãÇ ÊÚäí ÇáßáãÉ ãä ãÚäì
ÈÓ ÇÚÒÑäÇ
ÈäÊÇÈÚ æÈí ÇåÊãÇã
áßä ÎÇíäÇ ÇáÊÚÈíÑ ÈÓ
__________________
ﻷ.....
mustafaothman is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:20   #114
Golden Member
 

Join Date: Jun 2003
Location: somewhere on the earth
Posts: 5,622
Default

Quote:
Originally Posted by ÇáÔÇíÞí View Post


íÓÊÇåá

íÓÊÇåáß ÇáÎíÑ íÇ ÇáÔÇíÞí.....åí áßä ÊÚÇá ÇäÊ ÇáÔßíÉ áí Çááå ãÇÈÊÍÌÒ¿¿

ÇáÍÌÇÒ ÈÏæ ÚßÇÒ!!¿
__________________
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:25   #115
Crown Member
 
's Avatar
 

Join Date: Mar 2002
Location: KSA Khobar
Posts: 16,356
Default

Quote:
Originally Posted by æÏÇÍãÑÚíä View Post
ÇäÊÍ íÇ ÌÑÍ Çä ÔÇÇááå ÊÈ ãÇÈÑíÊ

æÇÑÏÍ íÇÞáÈ ÇÏÝÚ Êãä ÓæíÊ

ÞáäÇáß ÒãÇä ãÇ ÊßÊøÑ ÇáÎÈøíÊ

ÇááíáÉ ÇäÍÑÞ ÈäÒíä äÞÔ ßÈÑíÊ
ÃäÊÍ íÇ ÌÑÍ Åä ÔÇÁ Çááå ãÇ ÊÊÚÇÝå
æÃÑÏÍ íÇ ÞáÈ ãÇ ÏÇã ÃÈíÊ ÊÊáÇÝå
ÞáäÇáß ÒãÇä ãÇ ÊÈÞì Òæá ÑÌÇÝå
ÇááíáÉ ÅäÍÑÞ æãÇ ÈÊáÞì áíß ØÝØÇÝå
__________________

**
**
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:27   #116
Golden Member
 

Join Date: Jun 2003
Location: somewhere on the earth
Posts: 5,622
Default

Quote:
Originally Posted by mustafaothman View Post
ßá ãÇ ÇÞÑÇ áíß íÇ æÏ ÇÍãÑ Úíä

ÇÒÏÇÏ ÇÚÌÇÈÇ ÈÞáãß
æÇäÍäí ÇãÇã åÇãÊß
íÇ ãÈÏÚ
Èßá ãÇ ÊÚäí ÇáßáãÉ ãä ãÚäì
ÈÓ ÇÚÒÑäÇ
ÈäÊÇÈÚ æÈí ÇåÊãÇã
áßä ÎÇíäÇ ÇáÊÚÈíÑ ÈÓ

Çááå íØíÈ ÎÇØÑß íÇãÕØÝí æÒíÇÑÊß áíäÇ ÊÓæí ÇáÏäíÇ

ÊÔßÑ íÇÚÙíã æáíÊäÇ äÍÙí ÈÏÝÁ ÇäÝÇÓßã ßáãÇ ÓãÍÊ ÇáÙÑæÝ
__________________
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:29   #117
Major Contributor
 
's Avatar
 

Join Date: Apr 2006
Posts: 2,125
Default

Quote:
Originally Posted by ÇáÔÇíÞí View Post
ÃäÊÍ íÇ ÌÑÍ Åä ÔÇÁ Çááå ãÇ ÊÊÚÇÝå
æÃÑÏÍ íÇ ÞáÈ ãÇ ÏÇã ÃÈíÊ ÊÊáÇÝå
ÞáäÇáß ÒãÇä ãÇ ÊÈÞì Òæá ÑÌÇÝå
ÇááíáÉ ÅäÍÑÞ æãÇ ÈÊáÞì áíß ØÝØÇÝå
__________________To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:31   #118
Golden Member
 
's Avatar
 

Join Date: Oct 2002
Posts: 7,006
Default

ÛÑÇã(ÈÔÑíÉ) íÇßá ÇáÌÊøå áì ÖÇÝÑíäÇ
Çä ÞÚÏÊ ÊáÇÓá Ýì ÇáÞáÈ ÓßíäÇ
æÇä ÞÏáÊ ÊÒÇäÞ ÇáÑæÍ ÊØáøÚ


(򒊂)

 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:31   #119
Exemplary Member
 
's Avatar
 

Join Date: Jul 2006
Location:
Posts: 9,246
Default

Quote:
Originally Posted by NADOSH View Post
ÈÍÑ ÇáÑíÏ ÛÑíÞ ãßÇÑã ÚÇíÒ ÇáÈÚÑÝ ÇáÚæã

æÓÑÇÈ ÇáÑíÏ Ìãíá ÍÊí ÇáØÑíÞ ãÚáæã

ÇáÑíÏ ãÇÝíåæÇ ÊæÈÉ ÍÊí áæ ÇáÞáíÈ ãáãæã

æÇáÌãÑ ÔåÏ ÇáÑíÏ æÇÞÏÇãæÇ ÏíãÉ äÌæã


,
ßÚÈ ÑíÏÇð íÊÛÇÈÇ Ýíß ÇáÚÑÝÉ æÞÊ ÊÎÊÇß ßá ÇáÎáæÞ æÊÝæÊ
ÏÇíÑÇß ÏæÇã åÇÔí ÊÖÍß áæ ÌæÇßÇ ÓÇßä ÇáãæÊ
æÞÊ ÇáÊÝÑ ÏãæÚ Úíäíß æÑäíä ÇáÖÍßÉ íÈÞí ÓßæÊ
ÊÈÞÇáæ ãÇ íÇßÇ íÒÍ ãäß ÈÚíÏ æ ÌãÑ ÇáßáÇã íÑÕæ áíß ÓÏæÏ
__________________


 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:34   #120
adham
Crown Member
 
adham's Avatar
 

Join Date: Apr 2006
Location:
Posts: 11,236
Default

Quote:
Originally Posted by ÇáÔÇíÞí View Post
ÃäÊÍ íÇ ÌÑÍ Åä ÔÇÁ Çááå ãÇ ÊÊÚÇÝå
æÃÑÏÍ íÇ ÞáÈ ãÇ ÏÇã ÃÈíÊ ÊÊáÇÝå
ÞáäÇáß ÒãÇä ãÇ ÊÈÞì Òæá ÑÌÇÝå
ÇááíáÉ ÅäÍÑÞ æãÇ ÈÊáÞì áíß ØÝØÇÝå

ÇäÊÍ íÇ ÌÑÍ ÇäÔÇ Çááå ÊÈ ãÇ ÊØíÈ
æÑÝÑÇÝ ÇáÞáÈ ÚäÏ ÇáÈÑíÏ ãæ ÚíÈ
ÞáäÇáßã ÒãÇä ßÊÑ ÇáÚáá ãÇ ÈÌíÈ
Îã íÇ æÌÚ ÏÎáäÇß ãÕäÚ ÇáÊÚáíÈ

__________________To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
adham is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:40   #121
Golden Member
 

Join Date: Jun 2003
Location: somewhere on the earth
Posts: 5,622
Default

Quote:
Originally Posted by ÇáÔÇíÞí View Post
ÃäÊÍ íÇ ÌÑÍ Åä ÔÇÁ Çááå ãÇ ÊÊÚÇÝå
æÃÑÏÍ íÇ ÞáÈ ãÇ ÏÇã ÃÈíÊ ÊÊáÇÝå
ÞáäÇáß ÒãÇä ãÇ ÊÈÞì Òæá ÑÌÇÝå
ÇááíáÉ ÅäÍÑÞ æãÇ ÈÊáÞì áíß ØÝØÇÝå

ÇäÊÍ íÇÌÑÍ Ïí ÂÎÑÉ ÇáÈßøÇí

ãÊá ÇáÕÛíÑ ÇááíáÉ ßæÑß æÇÇí

æÑíäÇß ÇáÏÑÈ ÞáÊ ÈÚÑÝæ ÈÑÇí

ÈÔæÝ Úíäíß ÞÑöÈ áÇÖÈøÉ áÇ æßøÇí
__________________
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:42   #122
adham
Crown Member
 
adham's Avatar
 

Join Date: Apr 2006
Location:
Posts: 11,236
Default

æíä íÇáÔÇíÞí Çáãä æÓØ ãäåãÑå
æíä íÇ äíãæ ÇáÍÑÞÊäÇ Èí äÇÑ ÌãÑå
æíä íÇ æÏ ÇÍãÑ ÇáÝí ÇáÏíÇÑ ãäÛãÑå
æíä íÇ æÍíÏÉ ÇáÏãÑæÈåÇ Ïæäßí ÇáÍãÑå

ÍãÑÉ ÇáæÒ ÇáÊí ÞÇá ÝíåÇ ÇáÔÇÚÑ :
íÇ ÈÑÞ ØÇáÚ ÑÈÇ ÇáÍãÑå æÒåÑÊåÇ ** æÇÓÞí ÇáãäÇÒá ÞíÏÇÞÇ ÝÞíÏÇÞÇ__________________To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
adham is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:45   #123
Major Contributor
 
's Avatar
 

Join Date: Apr 2006
Posts: 2,125
Default

Quote:
Originally Posted by ÇáÔÇíÞí View Post
ÃäÊÍ íÇ ÌÑÍ Åä ÔÇÁ Çááå ãÇ ÊÊÚÇÝå
æÃÑÏÍ íÇ ÞáÈ ãÇ ÏÇã ÃÈíÊ ÊÊáÇÝå
ÞáäÇáß ÒãÇä ãÇ ÊÈÞì Òæá ÑÌÇÝå
ÇááíáÉ ÅäÍÑÞ æãÇ ÈÊáÞì áíß ØÝØÇÝå
ÇáÓãÍå ÓÊ ÇáäÇÓ ÇáßãóáÊ ÇæÕÇÝå
ÊÍÑÞ Ýì ÇáÞáæÈ ãÇÍÇÑíå áíåÇ áØÇÝå
ÞáÈß ÍÑÇã ÊÓíÈæ æÍíÏ ãÚ ÇáÑÌÇÝå
äÇÑ ÇáÈÚÇÏ ÍÇÑÞÇå ãÇáÇãì Ýì ÇáØÝØÇÝå
ãÇÊäÏã Úáì ÇáÑíÏ ÇáÓãÍ æÇíÇã ÇáÛÑÇã ÇáÔÇÝå
ÈÇßÑ ÈØíÈ æíäÓì ÇáÝÇÊ ÊÈÞì Èíäæ Èíä ÇáÍÈíÈ ÇßÈÑ ãÓÇÝå
__________________To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:48   #124
adham
Crown Member
 
adham's Avatar
 

Join Date: Apr 2006
Location:
Posts: 11,236
Default

Quote:
Originally Posted by æÏÇÍãÑÚíä View Post
ÇäÊÍ íÇÌÑÍ Ïí ÂÎÑÉ ÇáÈßøÇí

ãÊá ÇáÕÛíÑ ÇááíáÉ ßæÑß æÇÇí

æÑíäÇß ÇáÏÑÈ ÞáÊ ÈÚÑÝæ ÈÑÇí

ÈÔæÝ Úíäíß ÞÑöÈ áÇÖÈøÉ áÇ æßøÇí
ÇäÊÍ íÇ ÌÑÍ Ïí ÇÎÑÉ ÇáÓßáÇÈ
æÇáÞÏÑ Çä æÞÚ ãÇ ÊßÊÑ ÇáÌÞáÇÈ
ÇáÏÑÈ ÇáãÌæÈß ÇÎÑå ßáæ ÚÐÇÈ
ÇáæßÇí Çä ÑÎì ÔÏ Úáíå ÇáßÑÇÈ
__________________To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
adham is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 12:54   #125
Major Contributor
 
's Avatar
 

Join Date: Apr 2006
Posts: 2,125
Default

Quote:
Originally Posted by adham View Post
ÇäÊÍ íÇ ÌÑÍ Ïí ÇÎÑÉ ÇáÓßáÇÈ

æÇáÞÏÑ Çä æÞÚ ãÇ ÊßÊÑ ÇáÌÞáÇÈ
ÇáÏÑÈ ÇáãÌæÈß ÇÎÑå ßáæ ÚÐÇÈ

ÇáæßÇí Çä ÑÎì ÔÏ Úáíå ÇáßÑÇÈ
ÇäÊÍ íÇÌÑÍ Ïì ÇÎÑÉ ÇáæÍæíÍ
Þæá ÇáßáÇã ÇáãõÑ Óæíåæ ßáæ ÑÍíÍ
ÌÒÇß ÇáÖÞÊæ ãÇÊÈÞì ÇÕáæ äÕíÍ
ÈÇÑì ÇáÛÑÇã ÊáÞì ÇáãØÑ æÇáÑíÍ
__________________To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 13:53   #126
adham
Crown Member
 
adham's Avatar
 

Join Date: Apr 2006
Location:
Posts: 11,236
Default

Quote:
Originally Posted by æÍíÏÉ View Post
ÇäÊÍ íÇÌÑÍ Ïì ÇÎÑÉ ÇáæÍæíÍ
Þæá ÇáßáÇã ÇáãõÑ Óæíåæ ßáæ ÑÍíÍ
ÌÒÇß ÇáÖÞÊæ ãÇÊÈÞì ÇÕáæ äÕíÍ
ÈÇÑì ÇáÛÑÇã ÊáÞì ÇáãØÑ æÇáÑíÍ

ÇäÊÍ íÇÌÑÍ Ïí ÂÎÑÉ ÇáÈæÈÇÑ
ÇäÝÊÞ ÇáÌÑÍ ãÇ ÈäÝÚ ãÚÇåæ ÛíÇÑ
ÑãíÊäÇ Ýí ÈíÑÇ ãÇ æÑÇåÇ ÛÑÇÑ
ÇÝåã ÍÇÌÉ æÈÑÇßÇ Çßá ÇáäÇÑ
__________________To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
adham is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 13:58   #127
Major Contributor
 
's Avatar
 

Join Date: Apr 2006
Posts: 2,125
Default

Quote:
Originally Posted by adham View Post
ÇäÊÍ íÇÌÑÍ Ïí ÂÎÑÉ ÇáÈæÈÇÑ
ÇäÝÊÞ ÇáÌÑÍ ãÇ ÈäÝÚ ãÚÇåæ ÛíÇÑ
ÑãíÊäÇ Ýí ÈíÑÇ ãÇ æÑÇåÇ ÛÑÇÑ
ÇÝåã ÍÇÌÉ æÈÑÇßÇ Çßá ÇáäÇÑ
ÇäÊÍ íÇÌÑÍ Ïå ÇÎÑ ÇáÚäÇÏ
ÓßíÊ ÇáÍÈíÈ ßÃäæ ÇÎÑ ÇáÚÈÇÏ
ãÇÓãÚÊ ÇáäÕíÍå æÇÈíÊ ÇáÞÚÇÏ
ÇáÚíæä ÇáÌÑÍäß ÕÈÍä ÈÚÇÏ
ÇÈßì ÇáÏã ãÇÍÊáÞì ÑÇÍå æÓÚÇÏ
__________________To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 17:47   #128
Crown Member
 
's Avatar
 

Join Date: Mar 2002
Location: KSA Khobar
Posts: 16,356
Default

Quote:
Originally Posted by æÍíÏÉ View Post
ÇäÊÍ íÇÌÑÍ Ïå ÇÎÑ ÇáÚäÇÏ
ÓßíÊ ÇáÍÈíÈ ßÃäæ ÇÎÑ ÇáÚÈÇÏ
ãÇÓãÚÊ ÇáäÕíÍå æÇÈíÊ ÇáÞÚÇÏ
ÇáÚíæä ÇáÌÑÍäß ÕÈÍä ÈÚÇÏ
ÇÈßì ÇáÏã ãÇÍÊáÞì ÑÇÍå æÓÚÇÏ

ÃäÊÍ íÇ ÌÑÍ Ïí ÃÎÑÉ ÇáÈäÞÇÏ
ÏÇã ÞáÈß áæßÇäÏÉ ááÞÑÇÈ æÈÚÇÏ
ÇáÏÇÎá íÞØÚ æÇáãÇÑÞ ÌãÑ æÞÇÏ
Çáãäß íÊæÈ æíÍÑã Úáíå ÇáÒÇÏ
__________________

**
**
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 18:32   #129
Crown Member
 
's Avatar
 

Join Date: Mar 2002
Location: KSA Khobar
Posts: 16,356
Default

Quote:
Originally Posted by adham View Post
ÇäÊÍ íÇÌÑÍ Ïí ÂÎÑÉ ÇáÈæÈÇÑ
ÇäÝÊÞ ÇáÌÑÍ ãÇ ÈäÝÚ ãÚÇåæ ÛíÇÑ
ÑãíÊäÇ Ýí ÈíÑÇ ãÇ æÑÇåÇ ÛÑÇÑ
ÇÝåã ÍÇÌÉ æÈÑÇßÇ Çßá ÇáäÇÑ
ÃäÊÍ íÇ ÌÑÍ Ïí ÃÎÑÉ ÇáÔÇßæÔ
ÎÇæÇß ÇáÓåÑ æãä ÇáÚáíß ÈÊÏæÔ
áÇ ÈäÝÚ ÛíÇÑ æáÇ ÈÊÏÇæí ÞÑæÔ
ÅáÇ íÌíß ÑÖÇ ãä ÓÊ ÇáÍÓÇä äÏæÔ
__________________

**
**
 is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 19:00   #130
babafain
Major Contributor
 
babafain's Avatar
 

Join Date: Dec 2003
Location: sudan
Posts: 2,583
Send a message via AIM to babafain Send a message via MSN to babafain Send a message via Yahoo to babafain
Default


íÇ ÇÎæÇäÇ ÇáÒãä ÇÕÈÍ ÍßÇíÊæ ÍßÇíÉ
áÇ ÊÞÏÑ ÊÍæÔæ áÇ ÊäÝÚ ãÚÇåæ ÓÚÇíÉ
ÓÑÞäÇ ãä ÇáÈæÑÏ ßÊÑ Úáí ÔÞÇíÇ
ÇÌÇÈÏ Ýíåæ íæÊ ÚÔÇä ÇÔíá ÇáÑÇíÉÊÍíÇÊí áßá ÇáãÍÈíä æÇáÇÕÏÞÇÁ Çåá ÇáãÓÏÇÑ ÈåÐÇ ÇáÈæÓÊ ÇáÑÇÆÚ ÈÑæÚÉ Çåáå ÇáØíÈíä

áßã ãäí ÎÇáÕ ÇáÊÍÇíÇ

æÇÊãäí Çä ÇÚæÏ ßãÇ ßäÊ

æÇä íÓÚÝäí ÇáÒãä

áßí äæÇÕá ÇáÇÈÏÇÚ
__________________
babafain is offline               Reply With Quote               
Old 21-Feb-07, 19:06   #131
babafain
Major Contributor
 
babafain's Avatar
 

Join Date: Dec 2003
Location: sudan
Posts: 2,583
Send a message via AIM to babafain Send a message via MSN to babafain Send a message via Yahoo to babafain
Default

Quote:
Originally Posted by ÇáÔÇíÞí View Post
ÃäÊÍ íÇ ÌÑÍ Ïí ÃÎÑÉ ÇáÔÇßæÔÎÇæÇß ÇáÓåÑ æãä ÇáÚáíß ÈÊÏæÔ
áÇ ÈäÝÚ ÛíÇÑ æáÇ ÈÊÏÇæí ÞÑæÔ

ÅáÇ íÌíß ÑÖÇ ãä ÓÊ ÇáÍÓÇä äÏæÔ


ÇäÊÍ íÇ ÌÑÍ ãÇ ÏÇã ÚáÇÌß ãÇÝí
ÒÇ Ï Ýí ÇáÇáã ßÊÑ Úáí ÇÕäÇÝí
ÇÑÌæß íÇ ßÑíã æÇäÊ ÇáÇáå ÇáÔÇÝí
Èí áãÍÉ Úíæä ÇÓÑäí æåÏä Úáí ÇßÊÇÝí
__________________
babafain is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 05:09   #132
kafinol
Moderator
 
kafinol's Avatar
 

Join Date: Jul 2002
Location: KSA
Posts: 9,859
Send a message via Yahoo to kafinol
Default


ÇËÈÊ íÇ ÞáÈ ãÇ ÊßÊÑ ÇáæÍæíÍ

æÃÚÕÑ ááÃã ãÇÈäÝÚ ÇáÊÕÑíÍ

ãÇ ÏÇã ÇáÚÔæÞ íåæÇáß ÇáÊÌÑíÍ

ÃÓáÇ ÏäíÊæ æåÌ Ýí ÇáÎáÇ æÇáÓíÍ
__________________


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
kafinol is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 05:44   #133
MakilNeem
Crown Member
 
MakilNeem's Avatar
 

Join Date: May 2003
Location:
Posts: 20,400
Default

ÇáÔÇíÞÜÜí ÇáÈÔæÊ ÖÝøóÇÑí ÚæÞ ÓÇÞí
áÈøóÓÜÜÜÜÜÜäí ÇáÈÔÜæÊ æÇ ÔæÞí ááÚÑÇÞí
íÇ Íáíá ÇáÈäÜÜÜÜÜÇÈÑ æÔäøóÞÜÜÜæáåÇ ØæÇÞí
ãÌÈæÑ ÊäÞÓí ÇßøÇä ÞÊøó : ÑÇÌá ÇáäÇÞí
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
MakilNeem is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 07:15   #134
Major Contributor
 
's Avatar
 

Join Date: Apr 2006
Posts: 2,125
Default

Quote:
Originally Posted by ÇáÔÇíÞí View Post
ÃäÊÍ íÇ ÌÑÍ Ïí ÃÎÑÉ ÇáÈäÞÇÏ
ÏÇã ÞáÈß áæßÇäÏÉ ááÞÑÇÈ æÈÚÇÏ
ÇáÏÇÎá íÞØÚ æÇáãÇÑÞ ÌãÑ æÞÇÏ
Çáãäß íÊæÈ æíÍÑã Úáíå ÇáÒÇÏ
ÇäÊÍ íÇÞáÈ Ïì ÇÎÑÉ ÇáÚæÇÑÉ
ãä ÇáÎÌá ÇÎíÑ ÊãÔì æÊÖÇÑì
ÇßÇä ÇäÊ ÛÔíã æÇáäÇÓ ÍÞÇÑÉ
ÊÊÚÇãá Èì ØíÈå íÞæáæ Úáíß ÝÇÑÉ
__________________To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
 is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 07:50   #135
Golden Member
 

Join Date: Jun 2003
Location: somewhere on the earth
Posts: 5,622
Default

ÎäÌÑß ÌÒø ÇáÞáæÈ ãä ÚÑæÞÇ ÑãÇåÇ

ÇÊÛÇÈí ÇáÚÑÝÉ ÝíåÇ ÓÑøÚ äßÇíÊæ ÈßÇåÇ

ÍÊí ÇáÖáæÚ ÈÚÏ ÇäÈÓØ ÍÊøÇåÇ

ÚáãÊæ ÇáÞäíÕ Ïßø ÇáÍÌÇÑ ÝÊøÇåÇ
__________________
 is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 07:52   #136
Golden Member
 

Join Date: Jun 2003
Location: somewhere on the earth
Posts: 5,622
Default

ÎäÌÑß ÌÒø ÇáÞáæÈ ãä ÚÑæÞÇ ÑãÇåÇ

ÇÊÛÇÈí ÇáÚÑÝÉ ÝíåÇ ÓÑøÚ äßÇíÊæ ÈßÇåÇ
__________________
 is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 07:54   #137
Golden Member
 

Join Date: Jun 2003
Location: somewhere on the earth
Posts: 5,622
Default

ÎäÌÑß ÌÒø ÇáÞáæÈ ãä ÚÑæÞÇ ÑãÇåÇ

ÇÊÛÇÈí ÇáÚÑÝÉ ÝíåÇ ÓÑøÚ äßÇíÊæ ÈßÇåÇ

ÍÊí ÇáÖáæÚ ÈÚÏ ÇäÈÓØ ÍÊøÇåÇ

ÚáãÊæ ÇáÞäíÕ Ïßø ÇáÍÌÇÑ ÝÊøÇåÇ


ÊÓáã ÇíÏß...!!!
__________________
 is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 08:34   #138
MakilNeem
Crown Member
 
MakilNeem's Avatar
 

Join Date: May 2003
Location:
Posts: 20,400
Default

Quote:
Originally Posted by æÏÇÍãÑÚíä View Post
ÎäÌÑß ÌÒø ÇáÞáæÈ ãä ÚÑæÞÇ ÑãÇåÇ

ÇÊÛÇÈí ÇáÚÑÝÉ ÝíåÇ ÓÑøÚ äßÇíÊæ ÈßÇåÇ

ÍÊí ÇáÖáæÚ ÈÚÏ ÇäÈÓØ ÍÊøÇåÇ

ÚáãÊæ ÇáÞäíÕ Ïßø ÇáÍÌÇÑ ÝÊøÇåÇ


ÊÓáã ÇíÏß...!!!
Þæá áí íÇ ÇáÚÔæÞ ÃæÑÈÇ ßíÝ ÃÎÈÇÑÇ
ßÌøöíÊ ááÈáÜÜÜÜÜæã æÇã ÞíÑÏæä åÈÇÑå¿¿
ÃÍãÑ Úíä äÕÍÊß æÇáÙÑæÝ ÌÈÇÑå
ÃÍÓä áíß ÊÖæÞ áíãæä ÌäÇíä ÈÇÑÇ

__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
MakilNeem is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 08:48   #139
Exemplary Member
 
's Avatar
 

Join Date: Jul 2006
Location:
Posts: 9,246
Default

Quote:
Originally Posted by MakilNeem View Post
Þæá áí íÇ ÇáÚÔæÞ ÃæÑÈÇ ßíÝ ÃÎÈÇÑÇ


ßÌøöíÊ ááÈáÜÜÜÜÜæã æÇã ÞíÑÏæä åÈÇÑå¿¿
ÃÍãÑ Úíä äÕÍÊß æÇáÙÑæÝ ÌÈÇÑå
ÃÍÓä áíß ÊÖæÞ áíãæä ÌäÇíä ÈÇÑÇ
Þæá áí íÇáÚÔæÞ ßíÝ ÍÇáæ ÇáÞáíÈ ÇáÝÖá
ßÇä ÞÇíáæ ÈíÊæÈ ßÇä ÛíÑß Ýí ÇáÞäíÕ ÃÔØÑ
ÃÓãÚ äÕíÍÊí Óáã ááÛÒÇá ÇáÍÑÈÉ æÇáãäÌá
ÞÏÑß íÕíÏß ÕíÏ ßÇä ÊÑÖí ßÇä ÊÒÚá
__________________


 is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 08:58   #140
Golden Member
 

Join Date: Jun 2003
Location: somewhere on the earth
Posts: 5,622
Default

ßÊøÑ Ýí ÇáØÚä áÇãä Êáíä ßÝø ÇíÏß

Òæáß ãÇÊ ÒãÇä ÇÊÍÕøä ÈÇáÊÑÈ ãä ßíÏß

ÓßäÊæ ÇáÊÑÇÈ ÇäÒÇÍ æÔÇÆá ÑíÏß

ÝÇÊ áíß Çã ÞÏæÏ ÇÞÏá ÓãÍ æÍøíÏß
__________________
 is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 08:59   #141
MakilNeem
Crown Member
 
MakilNeem's Avatar
 

Join Date: May 2003
Location:
Posts: 20,400
Default

Quote:
Originally Posted by ãßÇÑã View Post
Þæá áí íÇáÚÔæÞ ßíÝ ÍÇáæ ÇáÞáíÈ ÇáÝÖá

ßÇä ÞÇíáæ ÈíÊæÈ ßÇä ÛíÑß Ýí ÇáÞäíÕ ÃÔØÑ
ÃÓãÚ äÕíÍÊí Óáã ááÛÒÇá ÇáÍÑÈÉ æÇáãäÌá
ÞÏÑß íÕíÏß ÕíÏ ßÇä ÊÑÖí ßÇä ÊÒÚá

ÌæÒÇð Ýí ÇáÌÝæä ÝÇÞ ÇáÍÑÇÈ æÇáãäÌá
æÌæÒÇð Ýí ÇáÓÜÜÜÏÑ áíåæ ÇáÑßÇÈ ÊÊÑÌá
æÌæÒÇð Ýíåæ ÌÜÜÜÜæÒ ãäæ ÇáÃßÇÑã ÊÎÌá
æÌæÒÇð ÌÇÒ ÚáíåÜÜÜæ æÞæÝäÇ áíåæ ÈäÚÌá
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
MakilNeem is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 09:15   #142
Golden Member
 

Join Date: Jun 2003
Location: somewhere on the earth
Posts: 5,622
Default

Quote:
Originally Posted by MakilNeem View Post
Þæá áí íÇ ÇáÚÔæÞ ÃæÑÈÇ ßíÝ ÃÎÈÇÑÇ

ßÌøöíÊ ááÈáÜÜÜÜÜæã æÇã ÞíÑÏæä åÈÇÑå¿¿
ÃÍãÑ Úíä äÕÍÊß æÇáÙÑæÝ ÌÈÇÑå
ÃÍÓä áíß ÊÖæÞ áíãæä ÌäÇíä ÈÇÑÇ
ÇæÑæÈÇ ÈÊÓáã Úáíß íæãÇÊí äÇÞÑ ØÇÑÇ

æÇã ÞíÑÏæä ÙäíÊÇ ãÇÎÏå ÇáÍßÇíÉ ÔØÇÑå

ÊåÈÑ Ýí ÇáÔÑß ÝæÞ ÇáÓÈíÈ ÊÑÊÇÑÇ

ÍáÝÊ ÈÇáíãíä ÇáÇ ÊÇÎÏ ÊÇÑÇ
__________________
 is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 09:18   #143
adham
Crown Member
 
adham's Avatar
 

Join Date: Apr 2006
Location:
Posts: 11,236
Default

Quote:
Originally Posted by æÏÇÍãÑÚíä View Post
ßÊøÑ Ýí ÇáØÚä áÇãä Êáíä ßÝø ÇíÏß

Òæáß ãÇÊ ÒãÇä ÇÊÍÕøä ÈÇáÊÑÈ ãä ßíÏß

ÓßäÊæ ÇáÊÑÇÈ ÇäÒÇÍ æÔÇÆá ÑíÏß

ÝÇÊ áíß Çã ÞÏæÏ ÇÞÏá ÓãÍ æÍøíÏß


ßÊÑ Ýí ÇáØÚä áãä ÇíÏíß ÊÊÍÝÇ
äÇßÑ ÌáÏí ãä ßÊÑ ÇáØÚä ßÇä ÑÝÇ
ÇáÞáÈ ÇäåÑÇ æÓíÏæ ÒÇÊæ ÇÊæÝÇ
ÇÞÏá Ýí Çã ÞÏæÏ æÞíá åäÇß Ýí ÇááÝÇ
__________________To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
adham is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 09:32   #144
Crown Member
 
's Avatar
 

Join Date: Mar 2002
Location: KSA Khobar
Posts: 16,356
Default

ÓÇßäÇÊ ÇáÞÕæÑ íÇ ÞáÈí ÃÎíÑ ÊÎÊÇåä
Ïíá ÛÇáíÇÊ ÇáãåæÑ ÇáÒí ãÇ ÈáÝÇåä
Åä ÏÑÊ ÇáæÏÇÑ Îáíß ÞÑíÈ áÍÏÇåä
æÅä ÏÑÊ ÇáÎáÇÕ ÃÈÚÏ ÈÚíÏ æÃäÓÇåä
__________________

**
**
 is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 09:38   #145
adham
Crown Member
 
adham's Avatar
 

Join Date: Apr 2006
Location:
Posts: 11,236
Default

Quote:
Originally Posted by æÏÇÍãÑÚíä View Post
ÎäÌÑß ÌÒø ÇáÞáæÈ ãä ÚÑæÞÇ ÑãÇåÇ

ÇÊÛÇÈí ÇáÚÑÝÉ ÝíåÇ ÓÑøÚ äßÇíÊæ ÈßÇåÇ

ÍÊí ÇáÖáæÚ ÈÚÏ ÇäÈÓØ ÍÊøÇåÇ

ÚáãÊæ ÇáÞäíÕ Ïßø ÇáÍÌÇÑ ÝÊøÇåÇ


ÎäÌÑß ÍÔ ÇáÞáæÈ ãÇ Îáì ÝíåÇ ÚÑæÞ
ÇÊÛÇÈì ÇáÚÑÝÉ ÝíåÇ äÇßÑåÇ Òí ãÚÊæÞ
ÍÊì ÇáÖáæÚ ÇáÈÇÞíÉ ÍÊÇåÇ ÊÈ ãä ÝæÞ
æáÚÊ äÇÑæ æáÞíÊ äÝÓí ÇäÇ ÇáãÍÑæÞ
__________________To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
adham is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 10:36   #146
Golden Member
 

Join Date: Jun 2003
Location: somewhere on the earth
Posts: 5,622
Default

Quote:
Originally Posted by ÇáÔÇíÞí View Post
ÓÇßäÇÊ ÇáÞÕæÑ íÇ ÞáÈí ÃÎíÑ ÊÎÊÇåä

Ïíá ÛÇáíÇÊ ÇáãåæÑ ÇáÒí ãÇ ÈáÝÇåä
Åä ÏÑÊ ÇáæÏÇÑ Îáíß ÞÑíÈ áÍÏÇåä

æÅä ÏÑÊ ÇáÎáÇÕ ÃÈÚÏ ÈÚíÏ æÃäÓÇåä
ÈäÑíÏä æÇááå ãä ÇáØÑÍÉ áí äÚáÇÊä

æßÖÇÈ ÇáÈÞæá ßÌøä åæÇåä ÝÇÊä

ãÊá ÇáÝÑÇÔ ÊÌÐÈäÇ äÇÑ æÞáÇÊä

íÓÞäøß ÇáÓã äÖíÝ áßä ÊÝÔøæ ÍáÇÊä
__________________
 is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 12:35   #147
NADOSH
Moderator
 
NADOSH's Avatar
 

Join Date: Feb 2004
Posts: 40,469
Default

Quote:
Originally Posted by ÇáÔÇíÞí View Post
ÃäÊÍ íÇ ÌÑÍ Ïí ÃÎÑÉ ÇáÈäÞÇÏ
Quote:
Originally Posted by ÇáÔÇíÞí View Post

ÏÇã ÞáÈß áæßÇäÏÉ ááÞÑÇÈ æÈÚÇÏ
ÇáÏÇÎá íÞØÚ æÇáãÇÑÞ ÌãÑ æÞÇÏ
Çáãäß íÊæÈ æíÍÑã Úáíå ÇáÒÇÏ


ÈÇáÛÊÇ ÇáÔÇíÞí
__________________


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
NADOSH is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 14:52   #148
Crown Member
 
's Avatar
 

Join Date: Mar 2002
Location: KSA Khobar
Posts: 16,356
Default

Quote:
Originally Posted by æÍíÏÉ View Post
ÇäÊÍ íÇÞáÈ Ïì ÇÎÑÉ ÇáÚæÇÑÉ
Quote:
Originally Posted by æÍíÏÉ View Post

ãä ÇáÎÌá ÇÎíÑ ÊãÔì æÊÖÇÑì
ÇßÇä ÇäÊ ÛÔíã æÇáäÇÓ ÍÞÇÑÉ
ÊÊÚÇãá Èì ØíÈå íÞæáæ Úáíß ÝÇÑÉ

ÃäÊÍ íÇ ÞáÈ ãÇ ÏÇã ãÈÇÑí ÇáÕíÏÉ
æÃäÙã Ýí ÌãÇáåÇ ÃÑæÚ æÃÍáì ÞÕíÏÉ
ßÇä ÊÚØÝ ÊÍä ÊÌæÏ Úáíß ÈÇáÑíÏÉ
Ïí ÇáãÇáßÉ ÇáÞáæÈ ÓÊ ÇáÈäÇÊ æÍíÏÉ

__________________

**
**
 is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 17:28   #149
NADOSH
Moderator
 
NADOSH's Avatar
 

Join Date: Feb 2004
Posts: 40,469
Default

Quote:
Originally Posted by ÇáÔÇíÞí View Post
ÃäÊÍ íÇ ÌÑÍ Ïí ÃÎÑÉ ÇáÔÇßæÔ

ÎÇæÇß ÇáÓåÑ æãä ÇáÚáíß ÈÊÏæÔ
áÇ ÈäÝÚ ÛíÇÑ æáÇ ÈÊÏÇæí ÞÑæÔ

ÅáÇ íÌíß ÑÖÇ ãä ÓÊ ÇáÍÓÇä äÏæÔ

ÇáÔÇíÞí ÊÓáã ÇäÊÇ æÈÚÏ ÇáãæÏÉ ÊÏæã
ÇáÓåÑ Çä ÎÊíÊæÇ ÈÑÖß ãÇ ÈÌíß Çáäæã
ÚÔÇä ÑÇÍÉ ÇáÍÈíÈ ÔáäÇåÇ ÇÍäÇ åãæã
äßæÓÇ ÑÇÍÉ ÇáÈÇá äÎÇÝ íÑßÈäÇ Çááæã
__________________


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
NADOSH is offline               Reply With Quote               
Old 22-Feb-07, 17:44   #150
NADOSH
Moderator
 
NADOSH's Avatar
 

Join Date: Feb 2004
Posts: 40,469
Default

Quote:
Originally Posted by MakilNeem
Þæá áí íÇ ÇáÚÔæÞ ÃæÑÈÇ ßíÝ ÃÎÈÇÑÇ

ßÌøöíÊ ááÈáÜÜÜÜÜæã æÇã ÞíÑÏæä åÈÇÑå¿¿
ÃÍãÑ Úíä äÕÍÊß æÇáÙÑæÝ ÌÈÇÑå
ÃÍÓä áíß ÊÖæÞ áíãæä ÌäÇíä ÈÇÑÇ
Quote:
Originally Posted by æÏÇÍãÑÚíä View Post
ÇæÑæÈÇ ÈÊÓáã Úáíß íæãÇÊí äÇÞÑ ØÇÑÇ

æÇã ÞíÑÏæä ÙäíÊÇ ãÇÎÏå ÇáÍßÇíÉ ÔØÇÑå

ÊåÈÑ Ýí ÇáÔÑß ÝæÞ ÇáÓÈíÈ ÊÑÊÇÑÇ

ÍáÝÊ ÈÇáíãíä ÇáÇ ÊÇÎÏ ÊÇÑÇ


ãÇßá äíã


ææÏ ÇÍãÑ Úíä
,,,ÓáÇã ãä ÈáÏÇ ÞÕæÑæÇ ÚæÇáí

æÎØÇ ÇÍãÑ ãÇÈÝæÊæÇ ÇáÇ ÛæÇáí

ÑÕÑíÕ ÇáßáÇã ÓÇÇÇåá ÊÎÊæÇ ÊæÇáí

ÚáÇ Çã ÞíÑÏæä ÈÇáåÇ ãÚ ÇáÚäÞÇáí


__________________


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
NADOSH is offline               Reply With Quote               
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 02:08.


Sudan.Net 2014